Сайт за споделяне на идеи

Земята умира – имате ли идея как да я спасим?

ecoВсе още много хора си мислят, че глобалното затопляне е нещо, за което са виновни само големите електроцентрали, бълващи дим, или мегаполисите на Запада и Далечния Изток. Истината обаче е, че всеки един от нас допринася за промените с климата – всеки прави редица малки неща всеки ден, които бавно, но постепенно, умножени по броя на световното население, водят до неизбежните промени в климата или т. нар. глобално затопляне. Това е повишаването на средната температура на атмосферата и световния океан на Земята, което се наблюдава от 1950 г. насам. Официалното становище на Междуправителствената рамка по измененията в климата към ООН е, че „основната част от наблюдаваното от средата на XX век увеличение на глобалните средни температури много вероятно се дължи на наблюдаваното нарастване на концентрациите на антропогенни парникови газове“.
Парниковият ефект е процес, при който абсорбцията и емисията на инфрачервени лъчи от газове в атмосферата водят до затопляне на ниските слоеве на атмосферата и на земната повърхност. Идеята за парниковия ефект е изложена за пръв път от Жозеф Фурие през 1824 г. и е изследвана количествено от Сванте Арениус през 1896 г. Парниковият ефект е естествен процес, като предизвиканото от него затопляне се оценява на около 33 °C.
Основните парникови газове са водната пара (H2O), на която се дължи 36 – 70% от парниковия ефект, въглеродният диоксид (CO2) – 9 – 26%, метанът (CH4) – 4 – 9% и озонът (O3) – 3 – 7%. Парниковите газове, чиято концентрация нараства след началото на Индустриалната революция, са въглеродният диоксид, метанът, тропосферният озон, фреонът и диазотният оксид, като от 1750 г. насам концентрациите на въглероден диоксид и метан са нараснали съответно с 36% и 148%. Според данни от сондиране на ледниците тяхната концентрация днес е значително по-висока, в сравнение с всеки друг период от последните 800 хиляди години. Според други косвени геоложки данни, концентрациите на въглероден диоксид са достигали по-високи стойности преди около 20 милиона години. През последните 20 г. около три четвърти от увеличението на въглеродния диоксид в резултат на човешката дейност се дължи на изгарянето на изкопаеми горива, а останалата част — главно на промените в използването на земите, най-вече на обезлесяването.

0478664001380570035_409973_600x458Повишаването на температурата може да доведе от своя страна до други промени, като отдръпване на ледниците, повишаване нивото на световния океан и промени в количественото и географското разпределение на валежите. Като следствие от това вторичните ефекти са повишаване броя и честотата на наводненията, сушите, ураганите и други природни бедствия. На които вече ставаме свидетели. Природата реагира агресивно на всички наши действия, водещи до нейното унищожаване.
Според изследване горите – „белите дробове“ на планетата ни, са застрашени от изчезване, защото дърветата се оказват много по-уязвими от сушата, отколкото мислеха специалистите досега. Когато им липсва вода, дърветата получават емболия – мехурчета, които блокират съдовете, по които се движат ценните сокове от корените към върховете. Затова засушаването е пагубно за тях. Застрашени са всички видове – широколистни и иглолистни, независимо дали са във влажен или сух климат.
Ето няколко идеи как можем да помогнем на нашата Земя.
Като начало да спрем да ядем месо.
Данните от доклада на ООН „Дългата сянка на животновъдството“ от 2006 г. показват, че световният дял на произвежданите от сектора на животновъдството парникови емисии е 18%. За сравнение друг сериозен източник на парникови газове – транспорта, има дял от 13.5%. Според документа отглеждането на животни за храна е отговорно за 37% от всичкия произведен от човешка дейност метан (газ, с 23 пъти повече потенциал за глобално затопляне от въглеродния диоксид CO2), който до голяма степен е произведен от храносмилателната система на преживните животни, а също така и за 64% амоняк, който допринася значително за киселинни дъждове. За отглеждането на животни са нужни пасища. Животновъдство сега използва 30% от земната повърхност на цялата земя, главно за постоянни пасища, като включително 33% от обработваемите земи по света са използвани за производство на храна за животни. Около 20% от пасищата на света се смятат за деградирали чрез прекомерна паша, уплътняване на почвата и ерозия. Изсичането на горите за създаване на нови пасища е основен двигател на обезлесяването, особено в Латинска Америка, където около 70% от бившите Амазонски дъждовни гори („Белите дробове на планетата“) са се превърнали в пасища.

bth_1c5f4115f67a504d8dbe61fcd96030f2На второ място – необходимо е рециклиране.
Освен повърхностен замърсител на градската среда и извънградските територии, отпадъците са много голям замърсител на почвата, въздуха и най-вече на подземните и повърхностните води в местата на тяхното депониране. Патогенните микроорганизми в отпадъците са жизнеспособни за относително дълъг период от време, поради което те са носители на много инфекциозни заболявания. Освен това в местата на натрупване, при ограничен достъп на въздух, се развиват процеси на гниене с отделяне на вредни газове: сероводород, амоняк и др. Силно се замърсяват и водите, преминаващи през пластове с натрупани отпадъци. Запалването на отпадъци по сметищата води до недопустими замърсявания на атмосферата с летлив прах, вредни ароматни съединения, окиси на азота и сярата. Проблемът с увреждането на природата се задълбочава и от неконтролираното смесване на битовите с производствени твърди и концентрирани отпадъци.
Превръщането на използваните елементи – в суровини за нови продукти. Така се запазват ценни природни ресурси и намалява количеството на депонираните отпадъци. Използването на вторични суровини означава използване на по-малко природни ресурси, които биха били необходими за изработването на нови метални съединения, като например желязна руда в стоманодобива; никела за неръждаемата стомана или боксита за добиването на алуминий. Освен това рециклирането на отпадъците допринася за значително намаляване на използваната енергия и намаляване на вредните емисии на СО2 при производствените методи.
Любопитни факти
* 1 тон рециклирана стомана спестява: 1,5 т желязна руда, 0,5 т въглища, 40% от водата, която е нужна за производството на нова стомана.
* 1 тон рециклирана хартия или картон спестява: около 13 дървета; 2,5 барела нефт, 4 100 киловатчаса електроенергия, 4 куб. м от обема на сметището, 31 780 л вода.
* 1 тон пластмасови отпадъци допринася за спестяването на: 2360 кВтч ел. енергия, 2,2 т нефт.
* 1 тон стъклени отпадъци спестява: 530 кВтч ел. енергия, 200 кг мазут, 720 кг кварцов пясък, 300 кг калцирана сода, 180 кг калциев окис.

img_toolsДа помогнем на нашата планета като засадим дърво.
Кога се засаждат дървета?
Добре е това да бъде направено в периода между ноември и март, но трябва да се избере ден, в който земята със сигурност не е замръзнала. През зимните месеци дърветата почти не растат. Ако ще засаждате широколистен вид, изчакай падането на листата (тогава спира вегетацията). Иглолистните трябва да са с бала (почва около корена) и така могат да се засаждат по всяко време. Най-благоприятно за прихващане е по-хладното и дъждовно време.
Трябва особено да се внимава с младите фиданки. Докато растат, те имат нужда от много вода. Израсналите вече дървета имат добре укрепнала коренна система, с която използват вода и хранителни вещества от почвата в много по-голяма площ. Новопосадените нямат такива завидни корени, защото окончанията им се нараняват при засаждането.
Какви дървета да изберем?
Хубаво е да са местните видове, типични за региона. Те най-добре ще виреят на съответния климат. За засаждане в градска среда препоръчителната височина е над 2,50 м с дебелина на стъблото над 6 см за широколистно дръвче и височина минимум 1,20 м за иглолистните.
Как да ги засадим?
Нужни са лопата, кофа и подходящи дрехи. Изкопават се дупки с достатъчна големина, за да се разположат корените без напрежение. Това означава няколко сантиметра по-дълги и дълбоки от дължината и широчината на корена на съответното дръвче (стандартните размери са 80/80/80). Дълбочината на засаждане трябва да стигне над “кореновата шийка на растението”. Иглолистните видове задължително се вадят с бала пръст, за да не се оголва кореновата система. При засаждането им балата не се нарушава, а след това растението се укрепва (връзва се към три колчета), за да стои изправено.
За широколистните дървета може да се избира – те се предлагат с гол корен и с бала пръст. Когато дървото е с гол корен, е много важно да се пази влажен и увит чак до момента на засаждането. В случая трябва плодна пръст около корените. Дървеният кол ще крепи дръвчето през първите му три години на новото място. След като се приключи със засаждането, се затъпква пръстта около дръвчето. Полива се с 20 – 50 л вода.
Можем да помогнем на нашата планета Земя и като намалим въглеродните емисии с алтернативен транспорт. Ползите от колоезденето са всеизвестни, а ако все пак ви се наложи да се придвижите с кола, не пренебрегвайте набиращите все по-голяма популярност екотаксита.
Да се опитаме да спестим енергия. За щастие, всеки един от нас има какво да направи – независимо дали искате просто да намалите месечната си сметка за ток или действително искате да помогнете на природата. Ето какво ни съветва сайтът Еnergyswitch.com.named-hurricane
Отопление
1. Размерът на отоплителния уред трябва да си съответства с размера на помещението.
2. Използвайте духалки, когато трябва да затопляте единична стая.
3. Дръпнете завесите рано сутрин, за да влиза повече слънце в дома ви. Затворете всички прозорци, врати и дръпнете обратно пердето, когато искате да запазите топлината вътре.
4. Ако затворите вратите към хладните стаи като кухни, бани и перални помещения, можете да намалите със 75% загубата на топлина в дома си.
5. Уверете се, че целият ви дом е добре изолиран – като се започне от комините и се стигне до цепнатините около вратите.
6. Изолирайте пода, стените и тавана.
Готвене
7. Микровълновите печки готвят три път по-бързо от стандартните и използват 70% по-малко електричество.
8. Когато трябва да варите вода, използвайте минималното количество, което ви трябва.
9. Ако можете, старайте се да готвите най-вече с поставен капак.
10. Размразете храната изцяло, преди да почнете да я готвите.
11. Варете водата си в чайник. Електрическите чайници използват по-малко ток отколкото котлоните.
12. Не затопляйте предварително храна, освен ако не се налага.
13. Тенджерите под налягане използват наполовина енергията, от която имат нужда стандартните печки.
14. Докато готвите, старайте се да не отваряте фурната прекалено често – при всяко отваряне, температурата пада с 20 градуса.
Съхранение на храната
15. Температурата на хладилника ви трябва да е от 3°C до 4°C, а на фризера – от -15°C до -18°C.
16. Размразете фризера си ако се налага, тъй като това ограничава изгтичането на студен въздух.
17. Хладилниците трябва да се държат колкото се може по-далеч от директна слънчева светлина.
Използване на съдомиялната машина
18. Използвайте я колкото се може повече.
19. Изключете машината преди да е започнала да суши приборите, отворете вратата й и оставате приборите да изсъхнат на въздуха.
20. Избирайте икономичен режим на работа винаги, когато е възможно.
21. Използвайте студена вода, когато миете чиниите преди да ги поставите в съдомиялната машина.
Използване на компютри
22. Изключвайте екрана на компютъра, ако няма да го ползвате повече от 20 минути.
23. Нискоенергийните компютри със sleep режим използват 80% по-малко енергия от останалите, а ноутбуците – 90% по-малко ток.

Осветление
24. Гасете лампите, когато излизате от стаята.
25. Снабдете се с енергоспестяващи крушки – те използват 75% по-малко енергия от останалите.
Други
26. Запомнете правилото – колкото по-голямо е дадено устройство, толкова повече електричество потребява.
27. Не оставяйте уредите си на stand-by режим.
28. Ако използвате вода, загрята от слънцето, може да намалите сметката си за вода с 50%.
29. Течащо кранче с топла вода може да хаби 12хил. л гореща вода на година.
30. Екранът на компютъра хаби повече енергия от процесора му.
Вие имате ли идеи как да помогнем на нашата планета Земя?

Коментари

Коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Реклама
Харесай ни
Реклама
Реклама